Logga in styrelse

Pia Cramling

Schackdrottningen om att ha schack som sin passion.

Sveriges Radion P1

DAMSCHACK

Ljungby Schackklubbs stadgar

§ 1. Ändamål och verksamhet

 • Ljungby schackklubb är en ideell, politisk och obunden förening.
 • Föreningen har sitt säte i Ljungby.
 • Föreningens syfte är att främja schackintresset genom att erbjuda medlemmarna möjligheter till inlärning och träning av schack, bereda medlemmarna tillfälle till deltaganden i tävlingar och evenemang och ordna program och aktiviteter som är stimulerande for medlemmarna. Föreningen skall verka för goda relationer med olika schackförbund och andra schack föreningar, främja kamratanda och spelglädje, samt på olika sätt uppmärksamma schack som konstruktiv fritidsaktivitet i samhället.
 • Ljungby schackklubbs verksamhetsår är lika med kalenderåret.

§ 2. Medlemskap och avgifter.

 • Varje schackintresserad personkan vara medlem i Ljungby Schackklubb genom att godkänna klubbens stadgar och erlägga medlemsavgift.
 • Medlemsavgift for juniorer och seniorer bestämmas på årsmötet och erlägges senast i mars s.å.
 • Undantag för medlemsavgift kan göres på årsmöte.
 • Medlem eller icke medlem som i särskilt hög grad främjat föreningens syften, kan på årsmöte efter förslag av styrelsen, utses till hedersmedlem och är då avgiftsbefriad.
 • Styrelsen kan befria medlem från att erlägga avgift om särskilda skäl föreligger.

§ 3 Utträde och uteslutning.

 • Medlem som så önskar kan när som helst begära utträda ur föreningen. Utträda begärs skriftligen.
 • Medlem som trots påminnelse inte fastställd årsavgift kan av styrelsen uteslutes.
 • Styrelsen kan varna, avstänga eller utesluta medlem som bryter mot beslut som fattas i stadgeenlig ordning eller på annat sätt vållar föreningen eller dess anseende skada. Medlem kan avstängas från deltagande i klubbens verksamhet för viss tid, dock högst ett år. Uteslutning föregås av skriftlig varning.
 • Medlem som avstängs eller uteslutits kan vid nästa årsmöte överklaga styrelsens beslut.

§ 4. Årsmöte

 • Ordinarie årsmöte hålls årligen under mars månad. Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Kallelse skall tillställas medlemmarna senast tre veckor före mötesdagen. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse skall tillställas medlemmar skriftligen senast vid mötets början.
 • Årsmötet har beslutsförhet då minst en tredjedel av klubbens medlemmar är närvarande.
 • Närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och motionsrätt tillkommer varje medlem. Motion skall inlämnas skriftligen en vecka före mötesdagen.
 • Rösträtt tillkommer varje medlem som fyllt 15 år. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt. Votering sker genom rop av ja eller nej, eller genom handuppräckning. Om medlem genom votering yrkar sluten omröstning sker personval med slutna sedlar. Beslut fattas med enkel majoritet utom när annat stadgas. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val då lottning sker.
 • Följande frågor skall tas upp på dagordningen och behandlas på årsmöte i följande ordning:

1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två justerare tillika rösträknare.

4. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse.

5. Presentation av styrelsens ekonomiska berättelse.

6. Presentation av revisorernas berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet.

8. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

9. Val av två, av sammanlagt fyra styrelseledamöter, för kommande två verksamhetsår.

10. Val av en styrelsesuppleant för kommande två verksamhetsår.

11. Val av två revisorer och en ersättare för kommande verksamhetsår.

12. Val av lagledare och biträdande lagledare i samtliga befintliga lag.

13. Övriga val som styrelsen föreslår, exempelvis tävlingskommitté, lotterikommitté, ratingansvarig och materialförvaltare.

14. Val av två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande.

15. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

16. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

17. Behandling av inkomna motioner.

18. Behandling av aktuella ärenden som styrelsen presenterar vid årsmötet.

19. Övriga frågor.

 • Utöver årsmöte hålls föreningsmöte efter beslut av styrelsen eller om minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär detta.

§ 5. Räkenskapsår och verksamhetsår

 • Såväl räkenskapsåret som verksamhetsåret överenstämmer med kalenderåret.

§ 6. Styrelsen

 • Styrelsen leder föreningens verksamhet, verkställer fattade beslut och är mellan föreningsmötena beslutande organ.
 • Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter. Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter på två år. Hälften av dessa övriga ledamöter väljs udda år och den andra hälften jämna år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare, samt övriga funktioner som styrelsen finner lämpliga.
 • Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsen, inklusive ordförande, är närvarande. Vid omröstning har ordföranden utslagsröst.
 • Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst två ledamöter.
 • Protokoll skall föras vid styrelsesammanträden. Protokollen skall justeras av två ledamöter som valts för uppgiften.
 • Styrelsens uppgifter i övrigt:

1. Besluta om vem eller vilka som är behöriga att teckna firma.

2. Kalla till årsmöte och där presentera föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.

3. Till revisorerna överlämna räkenskaper och protokoll snarast efter räkenskapsårets slut.

4. Förvalta föreningens tillgångar och medel på ett omdömesgillt sätt och så att de ger rimlig avkastning.

5. Förvara och arkivera protokoll och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.

6. Verka för kamratanda och spelglädje inom föreningen.

§ 7. Revisorer

 • Revisorerna kontrollerar att föreningens verksamhet och ekonomi hanteras korrekt och omdömesgillt. Revisorerna presenterar under årsmöte revisionsberättelse, där ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

§ 8. Stadgeändring

 • Ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid ordinarie årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelsen. För ändring krävs två tredjedels majoritet.

§ 9. Upplösning och sammanslagning

 • Beslut om föreningens upplösning eller sammanslagning med annan förening fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Mötena hålls med minst tre månaders mellanrum. Det sista av de två mötena beslutar om föreningens tillgångar.
 • Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar önskar fortsätta verksamheten. Om beslut om upplösning träffas skall klubbens samtliga tillgångar deponeras hos distriksförbundet för att, som distriktsförbundets styrelse finner lämpligt, användas för att främja schackintresset i första hand Ljungby.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.